Terms & Conditions

โอมันนี่ ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัว บริษัทจะรักษาความลับและควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัยอย่างดีที่สุด

โดยข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาและวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยและแบบสอบถามผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ความยินยอมในการอำนวยความสะดวกและพัฒนาการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

ข้อ 2. ความยินยอมในการให้เสนอรายการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือโปรโมชั่นพิเศษต่าง ๆ

ข้อ 3. ความยินยอมในการทำการตลาด โฆษณาและนำเสนอสินค้าหรือบริการแก่ข้าพเจ้า

ท่านจะได้สิทธิ์ลุ้นรางวัลเมื่อท่านได้กรอกแบบสอบถามครบและกดส่ง แบบสอบถาม

ขั้นตอนการแจกรางวัลและเงื่อนไขข้อตกลง
https://www.ocorp.co/ขั้นตอนการลุ้นรางวัล/

แบบสำรวจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสำรวจวามต้องการของของพนักงานในองค์กร และของพนักงานที่ประสบปัญหาเป็นหนี้นอกระบบ

ซึ่งตามกฏหมายสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับการดูแลของกระทรวงการคลัง ปราศจากอัตราดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็น

อัตราดอกเบี้ยตามกฏหมายจะอยู่ที่ 3% ต่อเดือน

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเป็นจริง

O Mobile


İzmir escort bayan
Sakarya escort bayan
Sakarya escort bayan
Lezbiyen porno

O CORPORATION CO.,LTD

1687/1 Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District,
Bangkok, 10900

Tel (66) 2 716-8565