ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการศึกษาบุตร

รายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เป็นสินเชื่อสำหรับบุคลากรที่ต้องการเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาบุตร

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

วงเงิน 10,000 บาทต่อบุตร 1 คน ผ่อนชำระ 4 เดือน

ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรอบการเบิก

การคิดค่าอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี หรือไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระแบบลดต้นลดดอก

การคิดดอกเบี้ยค่าปรับล่าช้าและค่าติดตามทวงถามหนี้

•     ดอกเบี้ยผิดนัดชำระคิดในอัตรา 15% ต่อปี โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากเงินต้นที่ค้างชำระ และจะคิดดอกเบี้ยนับจากวันที่ครบกำหนดชำระแต่ละงวด

•     ในกรณีลูกหนี้มียอดหนี้เกิน 1,000 บาท บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามเป็นเงิน 50 บาท/ราย/เดือน  ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การชำระหนี้

นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างของผู้กู้ที่มีสิทธิได้รับในแต่เดือนหรือแต่ละงวดการจ่าย โดยจะหักเงินต้นที่เบิกพร้อมดอกเบี้ย โดยผู้กู้จะสามารถเรียกดู ใบแจ้งยอด และใบเสร็จรับเงิน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

•     สัญชาติไทย

•     อายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์

•     รายได้ 8,000 บาท ขึ้นไป

•     มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี และ สมุทรสาคร

•     มีอายุงาน 3 ปีขึ้นไป

•     ยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือน

O CORPORATION CO.,LTD

1687/1 Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District,
Bangkok, 10900

Tel (66) 2 716-8565