ข้อมูลผลิตภัณฑ์ เบิกเงินเดือนล่วงหน้า

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

  • เบิกเงินเดือนล่วงหน้าได้ตามจำนวนวันที่ทำงานมาแล้วในเดือนนั้นๆ  จนถึงวันก่อนครบกำหนดการจ่ายค่าจ้าง  
  • เบิกได้ไม่เกินกว่า 50% ของค่าจ้างต่อเดือน 
  • เบิกได้สูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้งของการเบิก 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

  • สัญชาติไทย
  • อายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์
  • รายได้ 8,000 บาท ขึ้นไป
  • มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี และ สมุทรสาคร
  • มีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
  • ยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือน

O Mobile


İzmir escort bayan
Sakarya escort bayan
Sakarya escort bayan
Lezbiyen porno

O CORPORATION CO.,LTD

1687/1 Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District,
Bangkok, 10900

Tel (66) 2 716-8565