โอคอร์ปอเรชั่น จำกัด
1687/1 อาคารพหล19 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตรงข้ามแดนเนรมิตเก่า) 

โทรศัพท์
(66) 2 088-0459