เกี่ยวกับเรา

บริษัท โอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญทั้ง ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารการตลาดระดับแนวหน้า เป็นต้น

ปี 2556 ก่อตั้ง MMPlay

ปี 2560 ก่อตั้ง บริษัท โอ โมไบล์ จำกัด
ปี 2562 ก่อตั้ง บริษัท โอมันนี่ จำกัด
บริษัทฯ มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ ทางด้านธุรกิจโทรคมนาคมและทางด้านธุรกรรมการเงิน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการบริหารงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรรหาเทคโนโลยีใหม่ๆ มารองรับการทำงาน นอกจากการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพแล้วนั้น บริษัทยังคงยึดมั่นกับแนวทางการให้บริการด้วยความจริงใจมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความสามารถพร้อมปฏิบัติงาน โดยบุคลากรของบริษัทฯ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่เป็นพลังขับเคลื่อนให้บริษัทฯ ก้าวไปข้างหน้า เราจึงมีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้กระบวนการทำงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลและให้บริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและทันต่อสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ผู้ก่อตั้ง

Nadol Tanyakorndilok

“Dream it.
Believe it.
Build it!”

Nuttapong Tungdajahirun

“Coming together is a beginning,
Keeping together is progress,
Winner together is success.”

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในเอเชีย ทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ ด้านธุรกิจโทรคมนาคมและด้านธุรกรรมการเงิน ที่มุ่งสู่การเป็นผู้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจรเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีชึ้น

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางที่ให้บริการเชื่อมต่อครบวงจรทั้งทางด้านสื่อออนไลน์ ด้านธุรกิจโทรคมนาคมและด้านธุรกรรมการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในเอเชีย
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีคุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า