ข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินเชื่อฉุกเฉิน

รายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เป็นสินเชื่อสำหรับบุคลากรที่ต้องการใช้สินเชื่อเอนกประสงค์

ระยะเวลาในการผ่อนชำระ

กรณีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท ผ่อนชำระ 12 เดือน

กรณีรายได้มากกว่า 20,000 บาท  สามารถเลือกผ่อนชำระ 6 เดือน หรือ 12 เดือน

การคิดค่าอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปี หรือไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยชำระแบบลดต้นลดดอก

การคิดดอกเบี้ยค่าปรับล่าช้าและค่าติดตามทวงถามหนี้

•     ดอกเบี้ยผิดนัดชำระคิดในอัตรา 15% ต่อปี โดยคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากเงินต้นที่ค้างชำระ และจะคิดดอกเบี้ยนับจากวันที่ครบกำหนดชำระแต่ละงวด

•     ในกรณีลูกหนี้มียอดหนี้เกิน 1,000 บาท บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามเป็นเงิน 50 บาท/ราย/เดือน  ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

การชำระหนี้

นายจ้างจะหักเงินค่าจ้างของผู้กู้ที่มีสิทธิได้รับในแต่เดือนหรือแต่ละงวดการจ่าย โดยจะหักเงินต้นที่เบิกพร้อมดอกเบี้ย โดยผู้กู้จะสามารถเรียกดู ใบแจ้งยอด และใบเสร็จรับเงิน ผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

•     สัญชาติไทย

•     อายุระหว่าง 20-60 ปี บริบูรณ์

•     รายได้ 8,000 บาท ขึ้นไป

•     มีที่อยู่อาศัย หรือที่ทำงาน ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร, ปทุมธานี และ สมุทรสาคร

•     มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป

•     ยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือน

O Mobile
O CORPORATION CO.,LTD

1687/1 Phahonyothin Road, Ladyao Subdistrict, Chatuchak District,
Bangkok, 10900

Tel (66) 2 716-8565